Požehnanie a odovzdanie prsteňov

Kňaz vyzve novomanželov, aby predložili prstene na požehnanie:
Teraz vám požehnám snubné prstene.
Manžel položí prstene na tácku a obidvaja novomanželia ju spolu držia.
Kňaz hovorí:
Požehnaj, Pane, tieto prstene. Žehnáme ich v tvojom mene, aby tí, čo ich budú nosiť, zachovávali neporušenú vernosť, plnili tvoju vôľu, zotrvávali v tvojom pokoji a žili vo vzájomnej láske až do smrti. Skrze Krista, nášho Pána.
Novomanželia: Amen.
Kňaz pokropí prstene svätenou vodou.
Manžel potom nastokne prsteň manželke a hovorí:
M., prijmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Podobne aj manželka nastokne prsteň manželovi a hovorí:
M., prijmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Modlitba za novomanželov


Kňaz: Bratia a sestry, pokorne prosme nebeského Otca za týchto novomanželov i za všetkých pokrstených a za celú Cirkev.


- Aby títo novomanželia boli v živote šťastní a spoločným úsilím aby získali šťastie večné, prosme Pána.
Všetci: Prosíme ťa, vyslyš nás.
- Aby pamätali na lásku a starostlivosť svojich rodičov a stali sa aj sami dobrými kresťanskými rodičmi, prosme Pána.
- Aby v našej farnosti a v celej Cirkvi boli vždy dokonalejšie manželstvá a svätejšie rodiny, prosme Pána.
- Aby sa pokoj a bratská lásky šírili v našich obciach, v štátoch a po celej zemi, prosme Pána.


Kňaz hovorí:
Svätý Otče, tvorca celého sveta, ty si muža i ženu stvoril na svoj obraz a ich zväzok si zahrnul svojím požehnaním. Pokorne ťa prosíme za túto novomanželku, ktorá sa dnes sviatostným manželstvom spája so svojím mužom, aby si ju požehnal. Tvoje požehnanie nech zostúpi na ňu i na jej manžela, aby sa v manželstve vzájomne obdarúvali láskou a ich deti aby boli ozdobou rodiny a obohatením Cirkvi. V radosti nech ťa chvália, v žiali nech ťa hľadajú, v námahách nech majú útechu, že si s nimi a že im chceš pomôcť; v trápeniach nech cítia, že stojíš pri nich a chceš im ich zmierniť. Nech sa zúčastňujú na bohoslužbách Cirkvi a vo svete nech svedčia o tebe. A po šťastnej starobe nech sa stretnú so svojimi drahými v nebeskom kráľovstve. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.


Kňaz: A teraz sa obráťme k nebeskému Otcovi modlitbou, ktorú nás naučil náš Spasiteľ:
Všetci: Otče náš ...
Po modlitbe si všetci kľaknú, nasleduje “Hľa baránok Boží...“ Potom kňaz príde k snúbencom a podá im Eucharistiu. Snúbenci pri tom môžu kľačať. Potom podá sv. Oltárnu ostatným prítomným. Ak jeden zo snúbencov nejde k sv. spovedi, teda napr. ešte nebol na prvom prijímaní alebo je nepokrstený, Eucharistia sa nepodáva druhému manželovi. Po sv. prijímaní kňaz prednesie záverečnú modlitbu a na záver udelí požehnanie.

Po záverečnom požehnaní idú novomanželia a svedkovia podpísať sobášne zápisnice. Svedkovia majú so sebou občiansky preukaz. Ostatní prítomní zatiaľ zostanú v laviciach a po podpise zápisnice vyjdú novomanželia stredom kostola von pred kostol, kde môžu byť gratulácie. Nie je vhodné, aby sa v kostole hádzali lupienky kvetov, ani ryža...

Prvé čítanie môže prečítať niekto zo svadobných hostí:

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom.
Bratia, usilujte sa o vyššie dary milosti. A ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem. Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne.
Počuli sme Božie slovo. (Po prečítaní tohto hrubo vytlačeného textu sa čitateľ vráti na svoje miesto.)

Liturgický kalendár na dnes


TOPlist