Manželstvo

Manželskú zmluvu medzi pokrstenými, ktorou muž a žena utvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán na dôstojnosť sviatosti. (KKC 1601)


Sviatosť manželstva naznačuje jednotu Krista a Cirkvi. Dáva manželom milosť, aby sa milovali láskou, ktorou Kristus miloval svoju Cirkev; milosť sviatosti zdokonaľuje tak ľudskú lásku manželov, posilňuje ich nerozlučiteľnú jednotu a posväcuje ich na ceste do večného života. (KKC 1661)


Ako postupovať?


Sviatosť manželstva sa uzatvára v sobotu alebo iný deň po dohovore s kňazom.


1. Snúbenci sa zahlásia najmenej tri mesiace pred plánovaným sobášom na fare a dohodnú sa s kňazom na dátume a hodi­ne sobáša.

2. Ak boli pokrstení v inej farnosti, donesú krstné listy, ktorých dátum vystavenia nie je starší ako tri mesiace. Spíšu sobášnu zápisnicu a vybavia všetky potrebné administratívne záležitosti.

3. Ak nie je ani jeden zo snúbencov farník z Tužiny, alebo Kľačna, jeden z nich prinesie “licenciu“ tzv. prepustenie od pána farára z miesta trvalého bydliska.

4. Snúbenci si vybavia civilnú sobášnu zápisnicu z matriky na Obecnom úrade v Nitrianskom Pravne.

5. Potom si snúbenci dohovoria s kňazom termíny poučení.

6. Zopakujú si katechizmus.

7. Na svätú spoveď pred sobášom nech pristúpia nielen snúbenci, ale aj svedkovia, rodičia, krstní rodičia, príbuzní. Všetci sa majú aktívne zapojiť do liturgie.


Sobášny obrad prebieha nasledovne

Deň alebo dva dni pred sobášom prídu snúbenci na svätú spoveď. Na začiatku spovede povedia kňazovi, že je to ich sobášna spoveď. Odporúča sa využiť ju na dôkladnejšiu revíziu svojho života a vzťahu k Bohu. Potom bude nasledovať nácvik sobášneho obradu v kostole.

V deň sobáša sa snúbenci aj so svadobnými hosťami zhromaždia pred kostolom pár minút pred dohodnutým termínom. Svadobní hostia sa usadia v kostole, snúbenci čakajú pri vchode. Kňaz príde snúbencov privítať ku vchodu do kostola a sprevádza ich pred oltár. Svedkovia sa postavia za nich. Svedkom môže byť občan nad osemnásť rokov spôsobilý pre právne úkony, nemusí spĺňať žiadne cirkevné podmienky. Svedkovia majú pri sebe občiansky preukaz.

Kňaz po prežehnaní privíta snúbencov a ostatných prítomných. Potom prednesie modlitbu za snúbencov. Nasleduje čítanie zo Svätého písma. Čítať môže niekto z prítomných hostí. Po čítaní sa spieva žalm, všetci prítomní odpovedajú spevom. Kňaz prečíta evanjelium, po ktorom nasleduje krátky príhovor. Po príhovore je vlastný obrad uzavretia manželstva.

Kňaz oslovuje snúbencov krstnými menami (M.):

Kňaz: M. a M., rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom Cirkvi a pred cirkevnou obcou sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a Cirkvou pýtam:


Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné?
Snúbenci odpovedia (každý zvlášť, najskôr muž, potom žena): Áno.
Kňaz: M. a M., ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život?
Snúbenci: Áno.
Kňaz: Chcete si založiť rodinu. Pýtam sa vás pred Bohom a Cirkvou: Ste ochotní s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a podľa zákonov jeho Cirkvi?
Snúbenci: Áno.

Kňaz: Keď teda chcete uzavrieť sviatostný manželský zväzok, podajte si ruky a pred Pánom Bohom a jeho Cirkvou vyjadrite svoj manželský súhlas.
Snúbenci sa chytia za ruky a držia sa po celý čas sľubu. Nasleduje formula manželského sľubu, ktorá môže mať dvojakú podobu. Buď kňaz kladie otázky a snúbenci odpovedajú, alebo si celú formulu manželského sľubu čítajú sami.


Prvá forma manželského sľubu

Kňaz sa pýta muža: M., beriete si M. za svoju manželku?
Muž: Beriem.
Kňaz: Sľubujete pred všemohúcim Bohom, že jej budete verným manželom a že ju nikdy neopustíte ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ju budete milovať a ctiť po všetky dni svojho života?
Muž: Sľubujem.
Kňaz sa pýta ženy: M., beriete si M. za svojho manžela?
Žena: Beriem.
Kňaz: Sľubujete pred všemohúcim Bohom, že mu budete vernou manželkou a že ho nikdy neopustíte ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ho budete milovať a ctiť po všetky dni svojho života?
Žena: Sľubujem.

Potom kňaz položí štólu na spojené ruky novomanželov a hovorí:
A ja v mene svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.
Všetci: Amen.

Druhá forma manželského sľubu

Muž: Ja, M., beriem si teba, M., za manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.
Žena: Ja, M., beriem si teba, M., za manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.
Potom kňaz položí štólu na spojené ruky novomanželov a hovorí:
A ja v mene svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.
Všetci: Amen.


Prísaha

Kňaz: Milí novomanželia, teraz prísahou potvrďte, čo ste si navzájom sľúbili.
Novomanželia si kľaknú, pravú ruku položia na kríž a muž hovorí:
Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj.
Manželka potom hovorí:
Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj.

Liturgický kalendár na dnes


TOPlist