Birmovanie

 

"Keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, dopočuli, že Samária prijala Božie slovo,

vyslali k nim Petra a  Jána.

Oni ta zašli a modlili sa za nich, aby dostali Ducha Svätého lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil; boli iba pokrstení v mene Pána Ježiša. Potom na nich vložili ruky a dostali Ducha Svätého." (Sk 8,14-17)

Birmovanie zdokonaľuje krstnú milosť. Je to sviatosť, ktorý dáva Ducha Svätého, aby nás hlbšie zakorenil do Božieho synovstva, pevnejšie začlenil do Krista, urobil silnejšie naše puto s Cirkvou, viac nás pridružil k svojmu poslaniu a pomohol nám vydávať svedectvo kresťanskej viery slovom sprevádzaným skutkami. (KKC 1315-1316)

Ako postupovať?

Táto sviatosť sa udeľuje vo farnostiach v určitých intervaloch (v našej farnosti každý tretí rok). Sviatosť birmovania sa naposledy udeľovala vo farskom kostole sv. Jakuba v  Tužine dňa 20. septembra 2012.

Príprava k prijatiu sviatosti prebieha stále - na vyučovaní náboženstva, na sv. omšiach. Birmovanci sa pripravujú aktívnou účasťou na živote vo farnosti, modlitbou, čítaním sv. Písma, mesačnou sv. spoveďou, účasťou na sv. omšiach. K tejto sviatosti môžu pristúpiť mladí ľudia od deviateho ročníka základ­nej školy.


Birmovný rodič

 

Kán. 892 - Birmovanec nech má podľa možnosti birmovného rodiča, ktorý sa bude starať o to, aby sa birmovaný správal ako oprav­divý Kristov svedok a verne si plnil záväzky, ktoré vyplývajú z tejto sviatostí.

Aby mohol niekto plniť úlohu birmovného rodiča, musí byť opravdi­vý, praktický kresťan.

Pre birmovného rodiča platia tie isté podmienky, ako pre krstného rodiča. (viď kapitolu o krste)

Liturgický kalendár na dnes


TOPlist