Pri vybavovaní krstu, sobáša či pohrebu, alebo krstného listu, je potrebné dodržiavať  zákon
o ochrane osobných údajov 428/2002 Z.z v znení novely 90/2005 Z.z. a 122/2013 Z.z. Preto je potrebné aby si každý vybavoval svoje veci a nie cez susedu či známeho. Podľa platnej legislatívy
  nie je možne, aby sobáš vybavovala matka pre dcéru, lebo dcéra žije v zahraničí. Tu treba sa nahlásiť skôr a veci riešiť.

Krst

Krst (lat.
baptizmus) sa nazýva podľa hlavného obradu, ktorým sa udeľuje: krstiť (gr. baptizein) znamená "ponoriť", "pohrúžiť". "Ponorenie" do vody symbolizuje pochovanie katechumena v Kristovu smrť, odkiaľ vychádza cez vzkriesený s ním ako "nové stvorenie" (2 Kor 5,17; Gal 6,15) (KKC 1214)

Sviatosť krstu sa vysluhuje spravidla v sobotu dopoludnia vo farskom kostole, alebo v nedeľu dopoludnia počas sv. omše. Predtým je potrebné, aby prišli rodičia dieťaťa na farský úrad a dohodli sa na spoločnom stretnutí. Naň si prinesú rodný list dieťaťa. Na krst je potrebné priniesť sviečku a krstnú košieľku, na ktorú sa vyšije meno dieťaťa a dátum krstu.
 

POŽIADAŤ O UDELENIE SVIATOSTI KRSTU MÔŽU IBA RODIČIA DIEŤAŤA


Podmienky pre udelenie sviatosti krstu sú:

1. slobodné a zodpovedné rozhodnutie rodičov

2. predpoklad kresťanskej výchovy dieťaťa

Je veľmi dobré, keď:

1. rodičia sú cirkevne zosobášení

2. rodičia plnia svoje kresťanské poslanie (denná modlitba, nedeľná sv. omša, aspoň dvakrát počas roka pristúpiť k sv. spovedi a sv. prijímaniu a život, ktorý nevedie k verejnému pohoršeniu)


Povinnosti krstných rodičov:

Krstní rodičia majú pomáhať rodičom v kresťanskej výchove. Preto úlohu krstných rodičov môžu vziať na seba tí, ktorí:

1. majú najmenej šestnásť rokov

2. sú pobirmovaní

3. ak sú manželia, je potrebné, aby boli cirkevne sobášení

4. si plnia svoje kresťanské poslanie (ako u rodičov pokrsteného dieťaťa)

Rodičia, krstní rodičia a ostatní členovia rodiny nech pred prijatím krs­tu dieťaťa pristúpia k sviatosti zmierenia, aby aj oni sami boli počas krstu dieťaťa v posväcujúcej milosti. Ak sú krstní rodičia z inej farnosti, nech si prinesú krstný list.

Krstným rodičom nemôže byť človek neveriaci, nepraktizujúci vieru, civilne rozvedený, žijúci v konkubináte, žijúci vo voľnom vzťahu, človek iného vierovyznania.

Obrad krstu dieťaťa prebieha nasledovne

I. Privítanie

Kňaz po prežehnaní a pozdrave, privíta rodičov a prítomných. Potom sa opýta rodičov, čo si žiadajú od Cirkvi pre svoje dieťa. Rodičia odpovedia: "KRST". Na otázku, aké meno dávate svojmu dieťaťu, rodičia povedia meno dieťaťa. Na otázku, či sú si vedomí povinnosti vychovávať dieťa vo viere..., rodičia povedia: "ÁNO". Následne sa kňaz spýta krstných rodičov, či sú im ochotní v tom pomáhať. Krstní rodičia odpovedia: "ÁNO". Potom kňaz poznačí dieťa znakom kríža - urobí mu krížik na čele. Po kňazovi podobne urobia aj rodičia a krstní rodičia.

II. Bohoslužba slova

Nasleduje hlásanie Božieho slova. Číta sa úryvok, ako Ján Krstiteľ pokrstil Ježiša v Jordáne. Kňaz v krátkom príhovore povzbudí prítomných k nasledovaniu Krista a k vedeniu dieťaťa ku Kristovi. Nasledujú modlitby za dieťa, rodičov a krstných rodičov.

Zrieknutie satana. Nasleduje exorcizmus, čo je modlitba, v ktorej sa kňaz obracia na Boha s prosbou o oslobodenie dieťaťa od dedičného hriechu a ochranu pred pokúšaním Diabla. Súčasne pomaže dieťa olejom katechumenov na znak boja proti zlu.

III. Slávnosť krstu

Kňaz posvätí vodu, ktorou bude dieťa pokrstené. Všetci odpovedajú: "VELEBÍME ŤA, BOŽE". Potom nasleduje zrieknutie sa satana a vyznanie hriechu. Na tri otázky: "Zriekate sa zlého ducha...?" odpovedia rodičia a krstní rodičia: "ZRIEKAM". Na tri otázky: "Veríte v Boha...?" odpovedia rodičia a krstní rodičia: "VERÍM".

Kňaz naleje trikrát vodu na čelo dieťaťa, pričom hovorí: „Meno, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“. Po krste pomaže dieťa krizmou. Potom odovzdá dieťaťu biele rúcho (krstnú košieľku). Následne odovzdá zažatú sviecu od veľkonočnej sviece, ktorá sa volá paškál. V mene dieťaťa a za dieťa sa všetci pomodlia modlitbu Otče náš. Potom rodičia nasledujúcou modlitbou, obetujú svoje dieťa nebeskému Otcovi:

BOŽE, ŽEHNAJ NAŠE DIEŤA,
ABY JEHO ŽIVOT BOL TEBE NA SLÁVU,
JEMU NA SPÁSU,
NÁM NA RADOSŤ
A SVETU NA OSOH
.

Na koniec kňaz požehná matku dieťaťa (je vhodné, aby pri tom matka držala dieťa v náručí) a otca dieťaťa (je vhodné, ak dieťa drží otec dieťaťa). Napokon kňaz požehná všetkých prítomných.

2. Krst dospelého
Sviatosť krstu sa udeľuje aj dospelým, ktorí požiadajú o jej vyslúženie a absolvujú potrebnú prípravu, tzv. katechumenát. Dospelý pri krste zároveň prijíma sv. prijímanie aj  sv. birmovania.

Liturgický kalendár na dnes


TOPlist